2009年7月6日月曜日

なすとトマトのスパゲッティ

お昼は、なすとトマトのスパゲッティを作った。

なすとトマトのスパゲッティ